تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و سیم


ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کِی کنم باز.

سلام به همه لندلرنی های عزیز.
درخدمتتون هستیم با

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و سیم


امتحان كنيد: تغيير خاصيت هاي DataGridView

 •  در زير ليستي از تغييراتي كه مي توانيد در يك DataGridView انجام دهيد تا داده ها بهتر نمـايش داده شـوند، آورده شده است:
  • عنوان ستونها را برابر با نام مناسبي قرار دهيد.
  • اندازه ي هر ستون را به گونه اي تغيير دهيد تا بتوان به راحتي داده هاي آن را مطالعه كرد.
  • رنگ هر رديف از اطلاعات را به گونه اي تغيير دهيد كه به صورت متمايز نمايش داده شوند.
  • داده ها را در ستونها به صورت راست-چين قرار دهيد (براي نمايش داده هاي عددي).
 • براي انجام اين موارد، در متد Form_Load تغييرات مشخص شده در زير را اعمال كنيد :
 • مجدداً برنامه را اجرا كنيد .
 • مشاهده خواهيد كرد كه داده ها در جدول به شکل زیبا تری نمایش دادا میشوند.

چگونه كار مي كند؟

اسـتيل هـر سـلول در كنتـرل DataGridView بـه صـورت وراثتـي تعيـين مـي شـود.

بـه عبـارت ديگـر در هـر كنتـرل DataGridView مي توانيد يك استيل كلي مشخص كنيد.

به اين ترتيب اين استيل به تمام سلولها به ارث مي رسد و تمام سلولهاي اين كنترل داراي همين استيل خواهند بود مگر اينكه به صورت مشخص آن را تغيير دهيم.

در اين كنتـرل تمـام مجموعـه هاي عضو نيز داراي خاصيتي به همين صورت هستند .

براي مثال اگر استيل پيش فرض يك DataGridView را برابـر بـا استيل A قرار دهيم، تمام سلولهاي اين كنترل داراي استيل A خواهند بود.

اما اگـر اسـتيل پـيش فـرض يـك سـتون از سـلولها در DataGridView را برابر با استيل B قرار دهيم، تمام سلولهايي كه در آن ستون قرار دارند داراي استيل B خواهند شد.

استيل هر سلول به وسيله ي شيئ اي از نوع DataGridViewCellStyle تعيين مي شـود.

بنـابراين بـراي شـروع شيئ اي از نوع اين كلاس ايجاد كرده و خاصيت Alignment آن را برابر با MiddleRight قرار ميدهيم.

قبل از هر چيز بهتر است جدول اطلاعات در برنامه را به گونه اي تغيير دهيم كه رديفها به صورت يكي در ميان رنگ متفاوتي داشته باشند، به اين ترتيب خواندن اطلاعات ساده تر مي شود.

براي اين كار كافي است رنگ رديفهاي فرد را به صـورت قبلـي قـرار داده و رنـــگ رديفهـــاي زوج را تغييـــر دهـــيم.

بـــراي ايجـــاد تغييـــر در رديفهـــاي فـــرد كـــافي اســـت شـــيئ اي از نـــوع DataGridViewCellStyle ايجاد كرده و بعد از تنظـيم قـسمتهاي مـورد نظـر در ايـن شـيئ، آن را در خاصـيت AlternatingRowsDefaultCellStyle قرار دهيم.

در اينجا نيز با استفاده از اين روش رنـگ رديفهـاي زوج را به صورت WhiteSmoke در مي آوريم :

در مرحله ي بعد نيز با ايجاد يك شيئ جديد از كلاس DataGridViewCellStyle ،آن را به گونه اي تنظـيم مـي كنيم تا بتواند با قالب صحيح و نيز از راست به چپ نمايش دهد.

سپس بايد عنوان ستون reder را به نامي با معني تر تغيير داده و دو استيلي كه در مرحله ي قبل ايجـاد كـرده بـوديم را (يكـي براي نمايش اعداد  و ديگري براي تنظيم نحوه ي نمايش تيتر يكي از ستونها) به سلولهاي مورد نظر نسبت دهيم.

در انتها نيز عنوان ديگر ستونها را با استفاده از خاصيت HeaderText و ياHeaderText.Value به نام با معني تري تغيير خواهيم داد.

همچنين براي اينكه عنوان ها به سادگي قابل خواندن باشد، طول سلولهاي آن را افزايش مي دهيم :

در ايــن قــسمت مــشاهده كرديــد كــه چگونــه مــي تــوان داده هــاي درون يــك DataSet را بــه يــك كنتــرل ماننــد DataGridView متصل كرد.

در بخش امتحان كنيد بعد، اين مثال را مقداري بـسط داده و سـعي خـواهيم كـرد داده هـاي درون يك كنترل DataView را به چندين كنترل متصل كرده و سـپس بـا اسـتفاده از شـي ئ CurrencyManager بين آنها حركت كنيم.

اما قبل از اينكه اين برنامه را شروع كنيم، بهتر است مقداري در رابطه با اتصال داده، نحوه ي انجام اين كار بـا كنترلهاي ساده اي مانند TextBox و چگونگي جا به جا شدن بين ركورد ها صحبت كنيم در باره این موضوع در قسمت دویست و سی و یکم بحث خواهد شد.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ