تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : طلب علم بر هر انسانی واجب است ،همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و چهارم


بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و چهارم


خاصيت SelectComman

خاصيت SelectCommand در كلاس DataAdapter براي دريافت داده هاي مورد نياز در برنامه از بانك اطلاعاتي و قرار دادن آنها در DataSet به كار مي رود.

هنگامي كه بخواهيد با استفاده از كلاس DataAdapter اطلاعات مورد نياز را از يك بانك اطلاعاتي دريافـت كنيـد،

ابتـدا بايـــد خاصـــيت SelectCommand را در DataAdapter تنظــيم كنيـــد.

ايـــن خاصـــيت شـــيئ اي از نـــوع SqlCommand دريافت كرده كه اين شيئ مشخص مي كند داده ها چگونه بايد از بانك اطلاعاتي انتخاب شده و نيز چـه داده هايي بايد انتخاب شوند.

اشيايي كه از كلاس SqlCommand ايجاد مي شوند، همانطور كه در قسمت قبلي مشاهده كرديد خود نيز خاصيت هايي دارند كه قبل از استفاده بايد آنها را تنظيم كرد. اين خاصيت ها عبارتند از :

 • Connection :يك شيئ از كلاس SqlConnection در اين قسمت قرار گرفته و نحوه ي اتـصال بـه
  بانك اطلاعاتي را مشخص مي كند.
 • CommandText :دستور SQL و يا نام پروسيجر ذخيره شده در بانك اطلاعاتي كه بايد توسـط ايـن شـيئ اجـرا
  شود، در اين قسمت ذخيره مي شود.

در قسمت قبل از يك دستور SQL مشخص در خاصيت CommandText از كلاس SqlCommand اسـتفاده كـرديم.

اما اگر بخواهيم نا م يك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطلاعاتي را در اين خاصيت قرار دهيم تا اجرا شود،

بايد خاصيت ديگري به نام CommandType را نيز در كلاس SqlCommand تنظيم كرده و مقدار آن را برابر بـا StoredProcedure قرار دهيم تا مشخص شود كه متن درون CommandText نام يك پروسيجر ذخير ه شده است، نه يك دستور SQL .

البته در اين جا فقط از دستورات SQL در خاصـيت CommandText اسـتفاده مـي كنـيم، بنـابراين نيـازي نيـست كـه خاصـيت CommandType را تغيير داده و برابر با مقدار خاصي قرار دهيم.

قطعه كدي كه د ر زير آورده شده است نحوه ي تنظيم خاصيت هاي مورد نياز براي اجراي يك دستور SQL بـه وسـيله ي كـلاس DataAdapter را نمايش مي دهد :

 • اولين كاري كه بايد در اين قسمت انجام دهيم اين است كه شيئ را از نوع SqlDataAdapter ايجاد كنـيم.
 • سـپس بايـدخاصيت SelectCommand آن را تنظيم كنيم.
 • براي تنظيم اين خاصيت بايد يك شـيئ از كـلاس SqlCommandرا به آن نسبت دهيم،
 • بنابراين شيئ اي را از اين كلاس ايجاد كرده و تنظيمات مربوط بـه Connection آن را نيـز انجـام مـي دهيم
 • تا بتواند به يك بانك اطلاعاتي متصل شود .
 • در آخر نيز خاصيت CommandText آن را برابر با يك دسـتور SQL قـرار  مي دهيم
 • تا آن را روي بانك اطلاعاتي اجرا كرده و نتيجه را دريافت كند.

تنظيم خاصيت SelectCommand با استفاده از پروسيجر ذخيره شده :

در اين قسمت مشاهده خواهيم كرد كه براي استفاده از يك پروسيجر ذخيره شده در برنامه خاصيتهاي لازم را بايد چگونه تنظيم كرد.

تنظيم خاصيت SelectCommand با استفاده از دستور SQL:

همانطور كه در قسمت قبلي نيز گفتم، يك پروسيجر ذخيره شده، يك مجموعه از دستورات SQL است كه تحت يك نام مـشخص و به صورت يك واحد در بانك اطلاعاتي ايجاد شده و نگهداري مي شـود.

در ايـن قـسمت فـرض مـي كنـيم پروسـيجري بـه نـام usp_select در بانك اطلاعاتي وجود دارد كه مي خواهيم به جاي استفاده از دستور SQL ،آن را فراخواني كـرده و نتـايج اجراي آن را دريافت كنيم.

قطعه كد زير نحوه ي انجام اين كار را نمايش مي دهد :

همــانطور كــه مــشاهده مــي كنيــد در ايــن قطعــه برنامــه، بــر خــلاف قــسمت قبــل كــه يــك دســتور SQL را در خاصــيت CommandText قرار مي داديم، از نام يك پروسيجر ذخيره شده استفاده كرده ايم.

پس بايد به نحوي مشخص كنيم كه متن داخل CommandText نام يك پروسيجر ذخيره شده است، نه يـك دسـتور SQL.

بـراي تعيـين نـوع مـتن م وجـود در ايـن خاصـــيت، بايـــد از خاصـــيت CommandType اســـتفاده كنـــيم.

مقـــدار پـــيش فـــرض ايـــن خاصـــيت برابـــر بـــا CommandType.Text است كه مشخص مي كند متن موجود يك دستور SQL است.

در اين قطعه كـد، ايـن مقـدار را تغيير داده و برابر با CommandType.StoredProcedure قرار مي دهيم تـا مـشخص شـود مقـدار موجـود در خاصيت CommandText نام يك پروسيجر ذخيره شده است.

در قسمت دویست و بیست و پنجم با “استفاده از Command Builder براي ايجاد دستورات SQL ديگر ” آشنا میشوید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ