تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع) : علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و دوم


بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و دوم


خاصيت Connection:

قبل از اينكه بتواني از يك شيئ از كلاس SqlCommand استفاده كنيم بايد بعضي از خاصيت هاي آن را تنظيم كنـيم.

اولـينخاصيتي كه بايد تنظيم شود، خاصيت Connection است. اين خاصيت همانطور كه در قطعه كد زير نمايش داده شده اسـت، مي تواند يك مقدار از نوع SqlConnection را دريافت كند :

براي اينكه بتوانيم دستور SQL اي كه در اين شيئ نگهداري مي شود را با موفقيت اجرا كرده و نتيجه ي آن را دريافت كنـيم، بايـد ابتدا با استفاده از متد Open در SqlConnection اتصال با بانك اطلاعاتي را برقرار كرده و سپس دستور را اجرا كنيم.

خاصيت CommandText:

خاصيت بعدي كه بايد تنظيم كنيم، خاصيت CommandText است.

اين خاصيت متني را دريافت مي كند كه مي تواند حاوي يك دستور SQL و يا فراخواني يك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطلاعاتي باشد كه بايد روي داده ها اجرا شود .

براي مثـال قطعـه كد زير يك نمونه از دستور SQL كه در اين خاصيت قرار داده شده است را نمايش مي دهد :

دستور INSERT يكي از دستورات ساده ي SQL است كه براي درج يك ركورد از اطلاعات در يك جدول به كار مـي رود.

ايـن دستور در اين قسمت بيان مي كند كه “يك ركورد جديد از اطلاعات در جدول authors ايجاد كن .

سپس فيلد au_id در اين ركورد را برابر با ‘۶۷۸۹-۴۵-۱۲۳ ‘قـرار بـده، فيلـد au_lname را برابـر بـا ‘Barnes ‘قـرار بـده، فيلـد
au_fname را برابر با ‘David ‘قرار بده و فيلد contract را نيز برابر با ۱ قرار بده” .

روش استفاده از دستور INSERT براي درج يك رديف از اطلاعـات در يـك جـدول بـه ايـن صـورت اسـت كـه بعـد از دسـتور
INSERT INTO نام جدولي كه مي خواهيم اطلاعات در آن قرار بگيرد را ذكر مي كنيم.

سپس نام فيلد هايي را كه بايد كامل كنيم را در د اخل يك پرانتز مي آوريم و هر يك را نيز با يك ويرگول از هم جدا ميكنيم.

سـپس عبـارت VALUES نوشـته و در يك پرانتز ديگر، مقدار مورد نظر براي آن فيلد ها را به ترتيب وارد مي كنيم.

در اينجا فرض كرديم كه هنگام نوشتن برنامه، مقداري كه بايد در هر يك از فيلد ها قرار گيرد مشخص است. اما همانطور كـه مـي دانيد در اغلب موارد چنين شرايطي رخ نمي دهد و مقدار هر يك از اين فيلد ها در طول اجراي برنامه توسط كاربر تعيين مـي شـوند .

خوشبختانه مي توانيم دستورات SQL را به گونه اي ايجاد كنيم كه همانند يك متد، پارامتر دريافت كنند .

سپس هنگام اجراي برنامه اين پارامتر ها را از كاربر دريافت كرده و آنها را در دستور قرار مي دهـيم و دسـتور را اجـرا مـي كنـيم.

بهتـر اسـت مقـداري هـم بـا پارامترهايي كه مي توانند در شيئ SqlCommand قرار گيرند آشنا شويم .

خاصيت Parameters:

قبل از اينكه بتوانيم نحوه ي استفاده از پارامتر ها در يك دستور SQL را مشاهده كنيم، بايد با مفهـوم Placeholder هـا
آشنا شويم .

Placeholder ها متغيرهايي هستند كه در يك دستور SQL قرار مي گيرند و مي توانند در زمان اجراي برنامه جاي خود را عبارتي خاص عوض كنند.

اين متغير ها با علامت @ در يك دستور مشخص مي شوند و هنگـامي كـه از آنهـا در يـك دستور SQL استفاده كنيم، قبل از اجراي دستور بايد تمامي آنها را با مقادير مناسب تعويض كنيم.

براي مثال اگر بخواهيم در دسـتور قبل مقادير لازم براي قسمت VALUES از دستور INSERT را در زمان اجراي برنامه مشخص كنيم، بايد جاي آنها را با چهـار Placeholder به صورت زير عوض كنيم :

همانطور كه مشاهده مي كنيد در اينجا به جاي اينكه از چند مقدار ثابـت در دسـتور اسـتفاده كنـيم، از چنـد placeholder استفاده كرده ايم.

همچنين تمام placeholder ها در دستور با استفاده از @ مشخص شده اند .

البته هيچ ضرورتي ندارد كه نام يك placeholder همنام با فيلدي باشد كه قرار است مقدار placeholder در آن قرار بگيـرد.

امـا ايـن كـار باعث مي شود كه برنامه خواناتر شده و درك آن ساده تر شود.

خـب، بعـد از اينكـه بـا اسـتفاده از ايـن روش پارامترهـايي را در دسـتور ايجـاد كـرديم، بايـد قبـل از اجـراي دسـتور SQL ايـن placeholder ها را با مقادير مناسب تعويض كنيم.

اين كار به صورت اتوماتيك توسط برنامه در زمان اجراي دستور انجـام مـي شـود. امـا ابتـدا بايـد پارامترهـايي را ايجـاد كـرده و آن را در ليـست Parameters در شـيئ ايجـاد شـده از كـلاس SqlCommand قرار دهيم تا برنامه بداند هنگام اجراي دستور هـر placeholder را بايـد بـا مقـدار چـه متغيـري در برنامه عوض كند .

توجه كنيد :: اصطلاح پارامتر در اين قسمت به پارامترهايي اشاره مي كند كه براي اجراي يك دسـتور SQL و يـا يك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطلاعاتي لازم است، نه به پارامترهايي كه در ويژوال #C به متد ها فرستاده مي شود.

بـراي دسترسـي بـه ليـست پارامترهـايي كـه در يـك شـيئ از كـلاس SqlCommand وجـود دارد مـي تـوانيم از خاصـيت Parameters در اين كلاس استفاده كنيم.

اين خاصيت حاوي ليـستي از placeholder هـا بـه همـراه متغيرهـاي وابـسته بـه آنهــا اســت. بنـابراين در برنامــه قبــل از اجــراي دسـتور، بايــد بــه وســيله ي ايــن ليــست مـشخص كنــيم كـه هــر placeholder با مقدار چه متغيري بايد تعويض شود.

ساده ترين روش انجام اين كار در  كدی که در ابتدای قسمت دویست و بیست و سوم میبینید. نشان داده شده است.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ