تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت محمد (ص) : داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و یکم


بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست.

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش دویست و بیست و یکم


علاوه بر اين Server SQL مي تواند به گونه اي تنظيم شود كه براي تعيين هويت كاربراني كه بـه آن دسترسـي پيـدا مـي كننـد، از اكانـت وينـدوزي كـه بـا آن وارد كـامپيوتر شـده انـد اسـتفاده كنـد.

در ايـن صـورت ديگـر نيـازي نيـست كـه در مـتن ConnectionString مقـادير نـام كـاربري و كلمـه ي عبـور را وارد كنيـد، بلكـه فقـط بايـد مـشخص كنيـد كـه از Integrated Security استفاده مي كنيد (اين سيـستم بـه ايـن علـت Security Integrated ناميده مي شود كه با استفاده از آن ويندوز و Server SQL با يكديگر سعي خواهند كه به حداكثر امنيت ممكن در ايجاد يك ارتبــاط دسترســي پيــدا كننــد و ديگــر نيــازي نباشــد كــه نــام كــاربري و كلمــه ي عبــور را بــه صــورت مــستقيم در مــتن ConnectionString قــــرار دهــــيم).

بــــراي اســــتفاده از ايــــن سيــــستم بايــــد مقــــدار پــــارامتر IntegratedSecurity را در متن ConnectionString برابر با true قرار دهيد .
البته توجه داشته باشيد كه در اين روش نيز بايد در محيط Server SQL به اكانت كاربري اي كه براي ايـن فـرد در وينـدوز
ايجاد شده است، اجازه ي دسترسي به اطلاعات موجود داده شود، در غير اين صورت كاربر نمي تواند به بانك اطلاعاتي متصل شود.

براي اينكه بهتر متوجه شويد كه چگونه پارامترهاي لازم در ConnetionString تنظيم مي شوند، به قطعه كد زير نگـاه كنيد. اين كد براي ايجاد يك شيئ جديد از نوع SqlConnection به كار مي رود .

همانطور كه مشاهده مي كنيد اين ConnectionString براي استفاده از يك Server SQL بـه كـار مـي رود.

مقدار localhost در پارامتر مشخص مي كند كه سرور SQLكه مي خواهيم از آن استفاده كنيم در كـامپيوتري قـرار دارد كه برنامه در آن اجرا شده است.

مقدار پارامتر Database نيز نام بانك اطلاعاتي كه مي خواهيم به آن متصل شـويم را تعيـين مي كند، در اين جا ConnectionString براي دسترسي به بانك اطلاعاتي atamusic به كار مـي رود . در آخـر نيـز

مقدار پارامتر هاي User ID و Password مشخص مي شوند كه براي تعيين نام كـاربري و كلمـه ي عبـور لازم بـراي
دسترسي به اط لاعات به كار مي روند.

دقت كنيد كه براي تعيين مقدار هر پارامتر از علامت = و براي جدا كردن پارامترهاي مختلف از يكديگر از علامت ; استفاده شده است.

متصل شدن و قطع كردن اتصال به يك بانك اطلاعاتي :

بعد از اين كه با ايجاد ConnectionString نحوه ي برقراري ارتباط ب ا بانك اطلاعاتي را مشخص كرديم مي توانيم با استفاده از متد هاي Open و Close در كلاس SqlConnection به بانك اطلاعاتي متصل شده و يا اتصال خود را قطع كنيم. يك نمونه از اين كار در قطعه كد زير نشان داده شده است :

البته متد ها و خاصيتهاي فراوان ديگري در كلاس SqlConnection وجود دارند كه مي توانيم در برنامه از آنهـا اسـتفاده
كنيم، اما مواردي كه در اين جا با آنها آشنا شديم، پر كار برد ترين آنها به شمار مي روند و فكر مي كنم كه براي شروع فقط آشنايي با اين موارد كافي باشد .

كلاس SqlCommand:

كلاس SqlCommand حاوي يك دستور SQL براي اجرا روي داده هاي دريافت شده از بانك اطلاعاتي اسـت .

ايـن دسـتور مي تواند يك دستور SELECT براي انتخاب داده هايي خاص، يـك دسـتور INSERT بـراي درج داده هـاي جديـد در بانـك اطلاعاتي، يك دستور DELETE براي حذف داده ها از بانك اطلاعات و يا حتي فراخواني يـك پروسـيجر ذخيـره شـده در بانـك اطلاعاتي باشد.

دستور SQL اي كه در اين كلاس نگه داري مي شود مي تواند شامل پارامتر ها نيز باشد .

از متد سازنده ي كلاس SqlCommand چندين نسخه سربار گذاري شده است، اما ساده ترين آنها براي ايجـاد يـك شـيئ از كلاس SqlCommand هيچ پارامتري را دريافت نمي كند.

بنابراين مي توانيد بعد از ايجاد شيئ، با استفاده از خاصيت هـا و يـا متدهاي موجود، آن شيئ را تنظيم كنيد.

قطعه كد زير نحوه ي ايجاد يك شيئ از نوع SqlCommand را نمايش مي دهد :

در برنامه هاي بانك اطلاعاتي معمولا از اشياي ايجاد شده از كلاس SqlCommand به تنهايي استفاده نمي كنند، بلكه آنها را همراه با DataSet ها و DataAdapter ها بـه كـار مـي برنـد.

بـه ايـن ترتيـب مـي تواننـد از دسـتور SELECT ، INSERT و يا … كه در آن نگهداري مي شود براي مقاصد مورد نياز استفاده كنند.

همچنـين اشـياي SqlCommand مـي توانند به همراه اشياي ايجاد شده از كلاس DataReader مورد استفاده قرار گيرند.

كـلاس DataReader كـاربردي همانند DataSet دارد، اما منابع سيستم (مانند حافظه و …) را كمتر مصرف مي كند و نيز انعطاف پـذيري كمتـري نيـز دارد .

در ادامه ي اين دوره بيشتر تمركز خود را روي نحوه ي استفاده از اين اشيا با كلاس DataSet قرار خواهيم داد. به قسمت دویست و بیست و دوم بروید.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ