تبلیغات
banner
banner
banner
تبلیغات
banner

فیلم های آموزشی : 36 +

تعداد کاربران : 44 +

تعداد کل مطالب : 338 +

تعداد نظرات : 33 +

حضرت علی (ع): هر چیزی زکات دارد ، و زکات علم نشر آن است!

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و بیست و هشتم


به نام پروردگار جهان

آموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ بخش صد و بیست و هشتم

سلام به همه کاربران وبسایت لندلرن

قسمت صد و بیست و هشتم


درك عملگر ها :

هر عملگر در برنامه نويسي داراي اولويت خاصي است .
براي مثال اولويت عملگر * بيشتر از عملگر + است .
بنابراين بـراي ارزيـابي مقدار عبارت C * B + A ،ابتدا مقدار B در مقدار C ضرب شده و حاصل آن با مقدار A جمع مي شود .
همچنين هر عملگر داراي شركت پذيري خاصي است كه مشخص مي كند آن عملگر از سمت چپ به راست ارزيابي مي شود و يا از
سمت راست به چپ. براي مثال عملگر = داراي شركت پذيري چپ است. به بيان ديگر براي ارزيابي مقدار عبارت   B = A = C مقدار C درA  و سپس در B قرار مي گيرد .

عملگر يگاني عملگري است كه فقط بر روي يك عملوند، كار مي كند .
براي مثال عملگر ++ كه براي اضافه كردن يك واحـد بـه متغير به كار مي رود، فقط به يك عملوند نياز دارد .
عملگر دوتايي نيز عملگري است كه بر روي دو عملوند كار مي كند.
براي مثال عملگر + براي كار خود به دو عملوند نياز دارد .

هنگام سربار گذاري عملگر ها بايد همواره نكات زير را در نظر داشته باشيد :

 • هنگام سربار گذاري عملگر ها نمي توانيد اولويت و يا ترتيب شركت پذيري آنها را تغيير دهيد .
  زيرا اين مـوارد بـه مفهـوم عملگر بستگي دارند و بر اساس نوع داده اي كه با آنها مورد استفاده قرار مي گيرد نبايد تغيير كنند.
  براي مثال عبارت  C * B + A صرف نظر از نوع داده اي متغيير هاي A ، B و C همواره به صورت (C * B + (A ارزيابي مي شود.
 • هنگام سربار گذاري عملگر ها مجاز نيستيد كه تعداد عملوند هاي مورد نياز آن را تغيير دهيد .
  براي مثال عملگر * همواره دو عملوند دريافت مي كند و نمي توانيد عملكرد آن را براي يك كلاس به گونه اي تغيير دهيد كه بـه سـه عملونـد نيـاز داشته باشد.
 • هنگام نوشتن يك برنامه مجاز نيستيد كه عملگر هاي جديدي را ايجاد كرده و مفهومي را به آن اختـصاص دهيـد .
  بـراي مثال نمي توانيد عملگري را به صورت ** تعريف كنيد.

چگونگي سربار گذاري عملگر ها :

در بخش امتحان كنيد زير، كلاسي را براي نگهداري اعداد مختلط ايجاد كرده و عملگر هاي مربوط به جمـع و تفريـق را بـه نحـوي تغيير مي دهيم كه بتوانند با اشياي ساخته شده از اين كلاس نيز كار كنند .
سپس برنامه اي ايجاد مي كنيم كه دو عـدد مخـتلط را از كاربر دريافت كند و حاصل جمع و تفريق آنها را نمايش دهد .

نكته: يك عدد مختل ط را به صورت (Ii+R) مايش مي دهند كه R قسمت حقيقي آن و I قسمت موهومي آن اسـت، ماننـد (۴i.3+2).
اگر قسمت حقيقي عدد مختلط اول را با R1 و قسمت موهومي آن را با I1 نمايش دهيم، همچنين براي نمـايش قسمتهاي حقيقي و موهومي عدد دوم نيز از R2 و I2 استفاده كنيم، فرمول جمع و تفريق اين اعداد به صورت زير خواهد بود :

جمع :
R1+R2) + (I1+I2)i)
تفريق :
R1-R2) + (I1-I2)i)امتحان كنيد: سربار گذاري عملگر ها

 • برنامه ویندوزی جدید بنام  Operator Overloading Demo ایجاد کنید.
 • بعــد از اينكــه فــرم برنامــه نمــايش داده شــد، خاصــيت Text مربــوط بــه آن را برابــر بــا Operator Overloading Demo قرار دهيد .
 • با استفاده از جعبه ابزار، چهار كنترل TextBox بر روي فرم قرار داده و نام آنهـا را بـه ترتيـب بـه txtReal1 ، txtImg1 ،txtReal2 و txtImg2 تغيير دهيد .
 • همچنين با استفاده از چند كنترل Label مـشخص كنيد كه هر كنترل TextBox مربوط به نگهداري چه مقداري است.
 • يك كنترل Button روي فرم قرار داده، خاصيت Name آن را بـه btnCalculate و خاصـيت Text آن را به Calculate تغيير دهيد.
 • دو كنترل Label به نامهاي lblSum و lblMinus در فرم قرار دهيد تا نتيجه محاسبات را به وسـيله آنهـا به كاربر اطلاع دهيم. خاصيت Text
 • اين دو كنترل را به ترتيـب برابـر بـا :is Sum و :is Minus قـرار دهيد. بعد از تنظيم اندازه كنترل ها فرم شما باشد مشابه زیر باشد.

 • با استفاده از پنجره Solution Explorer كلاس جديدي به نـام ComplexNumber بـه برنامـه اضافه كرده، سپس كد مشخص شده در زير را در بدنه ي آن كلاس وارد كنيد.

ادامه کد ها و توضیحات را در قسمت صد و بیست و نهم دوره ببینید.

پایان این بخش.


درباره نویسنده
سجاد اسدی
   سجاد اسدی

سجاد اسدی هستم دانشجوی رشته نرم افزار و علاقه مند به تدریس و یادگیری دروس مرتبط با تکنولوژی نرم افزار و اینترنت اشیاء جهت ارتباط با بنده مراجعه شود به آیدی سروش و تلگرام : @ordervira و پیج بنده در اینستاگرام instagram.com/sajjadred11 ""اللهم صل علی محمد و آل محمد"" برای شروع هیچ وقت دیر نیست. "الهم عجل لولیک الفرج"

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی

aparat کانال آپارات

soroush کانال سروش

کانال آی گپ